EN
Menu

کسب و کار

ویژگی ها

منطقه 20 (شهرری ) جنوبی ترين منطقه شهری شهرداری تهران با 453740 نفر جمعيت و وسعت 22 کيلومتر مربع داخل محدوده شهری و 178 کيلومترمربع حريم بوده همچنين اين منطقه دارای پنج ناحيه داخل محدوده و دو ناحيه خارج محدوده و 20 محله می باشد .

سابقه و قدمت 6000 ساله شهرری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاريخی و همچنين جذب زوار حرم حضرت عبدالعظيم (ع) ويژگيهای بسيار بارز و خاص تاريخی ـ مذهبی به اين منطقه بخشيده و آن را نسبت به ساير مناطق تهران ، مجزا و متفاوت ساخته است .

جدا افتادگی کالبدی منطقه از تهران که تا ساليان اخير نيز ادامه داشته است از خصايص بارز اين منطقه به شمار می رود . علاوه بر ويژگيهای منحصر به فرد فوق جايگاه اين منطقه در نظر فضای شهری نيز بسيار شاخص است و به عنوان عنصر اصلی و انسجام بخش فضای شهری تهران بشمار می آيد ، علاوه بر خصلتهای بارز تاريخی و مذهبی و فرهنگی مذکور می توان به وجود چشم اندازهای باز به واسطه همجواری با کوه بی بی شهربانو و حريم جنوبی شهر تهران نيز اشاره نمود که پتانسيل مناسب و مطلوبی را جهت توسعه آينده منطقه به همراه دارد . دسترسی مناسب با توجه به عبور کمربندی تهران (آزادگان ) از شمال منطقه و نيز وجود ايستگاه های فعال مترو و امکان ارتباط سريع با مرکز تهران و ساير نقاط اصلی آن نيز از ويژگيهای مطلوب منطقه به شمار می رود . در عين حال وجود زمين و مسکن ارزان قيمت ، و وجود سطوح قابل توجه کاربريهای صنعتی و انبارداری و ضرورت تبديل آنها به صنايع توليدی و پارک جهت جذب شاغلين و همچنين وجود سطوح قابل توجه اراضی مزروعی و فضای سبز به خصوص در حاشيه منطقه و وجود فرصت توسعه اشتغال از مهمترين ويژگيهای منطقه بشمار می رود .

شهر ري که یکی از قدیمیترین مکان هاي استقرار انسان در جهان و در کشور پهناور ایران به شمار می رود در این منطقه قرار دارد


ویژگیها

ارتفاع از سطح دریا موقعیت 35 درجه و 36 دقیقه عرض شمالی و51
درجه و 26 دقیقه طول شرقی 1050 متر
توپوگرافی دشتی
اقلیم زمستانها سرد و خشک و تابستان ها گرم و خشک
میانگین بارش سالیانه 200میلی متر
میانگین دمای سالیانه ـ حداقل دما منفی 4 درجه و حداکثر دما مثبت 42
ویژگی های انسانی تعداد جمعیت 453740
شاخص باسوادی 90%
شاخص بی سوادی 9%
جمعیت فعال 39%
نرخ اشتغال و بیکاری 91% اشتغال و 9%بیکاری
نرخ فعالیت 39%
میزان خانوار 113432
ویژگی های سیاسی و اجتماعی عناصر سیاسی ارتباط باتهران
عناصر اجتماعی و کالبدی مهمترین قطب گردشگری مذهب...کن تاریخی و آثار تاریخی
عناصر اقتصادی بازار ری–مراکز اصلی اشتغال صنعتی و کشاورزی
ویژگی های زیر ساختها و تاسیسات گردشگری هتل 0
فرهنگسرا 2
خانه فرهنگ 8
کتابخانه 3
سینما 1
ورزشگاه بیش از 14 ورزشگاه
پارک و بوستان 167
رستورانهای مهم 35
زباله خانگی
کاخ موزه ها 1
توزیع سنی گردشگران منطقه 20

محله 15-40 40-60 60به بالا
حرم عبدالعظیم و بازار 93% 7% 0
چشمه علی 87% 8% 4%
بی بی شهربانو و. 85% 15% .
انگیزه سفر گردشگران به شهرری

محله 15-40 40-60 60به بالا
حرم عبدالعظیم و بازار 93% 7% 0
چشمه علی 87% 8% 4%
بی بی شهربانو و. 85% 15% .
میزان تحصیلات گردشگران

محله کمتر از دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر
حرم عبدالعظیم و بازار 26% 44% 8% 18% 4%
چشمه علی 23% 40% 10% 20% 7%
بی بی شهربانو و. 20% 36% 20% 14% 10%
جدول SWOT

عوامل درونی عوامل بیرونی
نقاط قوت strength نقاط ضعف Weaknesses فرصت ها Opportunities تهدیدها Threats
قدمت تاریخی و مذهبی منطقه و قابلیت ها و توان هاي محیطی که دارد و...ذهبی و تاریخی مناسب است .
- پوشش گیاهی استپی و از نظر مرتعی نسبتا غنی می باشد .
- ازنظر شاخص باسوادي 002 / 90 درصد از جمعیت منطقه باسواد هستند .
- نرخ فعالیت در منطقه 20/39 درصد می باشد> .
- عناصر سیاسی ، اجتماعی و ...رین قطب گردشگري مذهبی،
- قطب گردشگري تاریخی
- استقرار بازار ري
- وجود مراکز اصلی اشتغال صنعتی و کشاورزي در منطقه
- از نظر زیر ساختها و تاسیسات گردشگري داراي 2 فرهنگسرا ، 3 کتابخانه مه...مهم ،124 پارك و بوستان
- شکل گیري تقاضا به صورت ا...ت در طول سال و استفاده

وجود گسل هاي شهر ري در زیر محدوده و
چندین گسل اصلی و فرعی در پیرامون
- از نظر اقلیمی، زمستانها سرد و خشک و تابستانها
گرم و خشک است و میانگین بارش سالانه 200
میلیمتر است .
- کمبود توان مالی و عدم تمایل بخش خصوصی
براي سرمایه گذاري در امر گردشگري <
- سطح پایین خدمات پایه در نقاط جاذب گردشگر
- کمبود مؤ سسات حمل ونقل
- عدم وجود نمایشگاه تولیدات در سطح شهر ري
به ویژه در بخش صنایع دستی
- ناتوانی در خصوصی سازي و واگذاري امکانات
و تأسیسات مورد نیاز جهانگردان
- بافت درهم ریخته وفرسوده
امکان ایجاد فضاي سبز و ی...گسل ها براي کاهش خطرات
- شهر ري به عنوان فرصتی بر... گردشگري مذهبی در کشور
- برنامه ریزي به منظور ایجاد یک زنجیره
گردشگري چند عملکردي مذهبی و تاریخی
گردشگري با توجه به اماکن دیدنی موجود در منطقه
- اشباع فرصت هاي شغلی ناشی...د نیاز گردشگر در منطقه
- امکان حضور گردشگر در تما... گردشگري مذهبی وزیارتی
- دارا بودن جاذبه هاي تاری...ت هاي وابسته به توریسم
- وجود زمینه مناسب براي جل...اث اردوگاههاي تابستانی

مخاطره آمیز بودن منطقه از نظر زلزله
- عدم استفاده از ظرفیت هاي سایر
کانونهاي زیارتی و گردشگري در
اطراف محدوده حرم مانند چشمه علی ،
ابن بابویه ، برج طغرل
- ضعف اطلاع رسانی
- عدم همکاري واحد هاي دولتی
وبانکها در ارائه تسهیلات مالی
- سطح نازل سرمایه گذاري در صنعت
گردشگري
- از بین رفتن بناهاي ارزشمند تاریخی
منطقه و عدم رسیدگی و احیاء آنها
- وجود پهنه وسیع بافت فرسوده در
پیرامون