EN
Menu

کسب و کار

نمایش خبر - آمار عملکرد

بازپیرایی ،احداث و نگهداری فضای سبز -ایجاد و اجرای شبکه روشنایی
مناقصه ها 1396/9/19 print

image
شهرداری منطقه 20تهران درنظر دارد بازپیرایی ،احداث و نگهداری فضای سبز  -ایجاد و اجرای شبکه روشنایی را ازطریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا ازاشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل دعوت به عمل آید

شهرداری منطقه 20تهران درنظر دارد موضوع ذیل را ازطریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا ازاشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل دعوت به عمل آید:

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

وضعیت اعتباری

میزان سپرده شرکت درمناقصه (ریال)

 

 

شرایط شرکت درمناقصه

مدت پیمان (ماه)

نوبت چاپ

1

بازپیرایی فضای سبز ناحیه چهار

400/034/443/2 ریال

نقد-غیرنقد

000/000/530

دارابودن رتبه مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی میباشد

6

دوم

2

بازپیرایی فضای سبز ناحیه پنج

 

527/296/829/3ریال

نقد-غیرنقد

000/000/550

6

دوم

3

احداث فضای سبز بوستان زیتون فازیک

612/636/180/7 ریال

نقد-غیرنقد

000/000/7500

6

اول

4

احداث فضای سبز سطح منطقه

 

500/396/216/4 ریال

نقد-غیرنقد

000/000/650

6

اول

5

نگهداری فضای سبز ناحیه 4

 

000/572/482/33ریال

نقد

000/000/500/1

6

اول

6

 

ایجادشبکه روشنایی بوستانهای سطح منطقه

227/020/985/9 ریال

نقد-غیرنقد

000/000/000/1

دارای رتبه 5نیرو از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی میباشد

6

اول

7

اجرای شبکه آبرسانی بوستانهای سطح منطقه

129/392/670/6ریال

نقد-غیرنقد

000/000/750

دارای رتبه 5 آب از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی میباشد

6

اول

                در موارد فوق الزاماً می بایستی اشخاص حقوقی دارای اساسنامه شرکت ، با موضوع مناقصه مرتبط باشد .

- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهاد: واحد قراردادها مستقر در ساختمان مرکزی منطقه به نشانی: شهرری، میدان هادی ساعی، خیابان شهرداری، جنب دادگستری شهرستان ری

-  میزان سپرده نقدی و شماره حساب: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به صورت نقدی بحساب 1004568480 جاری نزد بانک شهرشعبه شهرداری شهرری واریزگردد. (سایر موارد قابل قبول نمی باشد)

-  مهلت دریافت و  ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ درج آگهی

-  اجرای ضوابط زیست محیطی و مفاد دستور العمل (HSEPLAN) بسته به مورد ، از الزامات انجام پروژه ها بوده و رعایت آن از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

- ثبت نام در سایت  Tehran.irو ارانه کارت اطلاعات پیمانکاری جهت دریافت پاکات مناقصه الزامی است .

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. دادن پیمان بیش از یک قرارداد به یک شرکت(قراردادهای باز،منعقد شده،درمناقصه های قبلی که هنوز ابلاغ نشده است )درسطح منطقه  ، منوط به تأیید و موافقت اعضای کمیسیون ماده 13 میباشد ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با درج قبول است،مهر وامضاء نموده و در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند. همچنین هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

ارسال به دوستان
به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید