EN
Menu

کسب و کار

نمایش خبر - آمار عملکرد

آگهی مناقصه شماره 15 (اجرا و امحاء خط کشی در سطح منطقه )
مناقصه ها 1396/7/19 print

image
شهرداری منطقه 20 تهران در نظر دارد موضوع اجرا و امحاء خط کشی در سطح منطقه را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید

شهرداری منطقه 20 تهران در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل دعوت به عمل آید:

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ اعتبار

(ریال)

وضعیت اعتباری

میزان سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

شرایط شرکت در مناقصه

مدت پیمان

(ماه)

نوبت چاپ

1

اجرا و امحاء خط کشی در سطح منطقه

214/624/981/5

نقد -غیرنقد

000/000/100

دارا بودن رتبه4رسته راه و ترابری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی است.

12

سوم

در موارد فوق الزاماً می بایستی اشخاص حقوقی دارای اساسنامه شرکت ، با موضوع مناقصه مرتبط باشد .

- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهاد: واحد قراردادها مستقر در ساختمان مرکزی منطقه به نشانی: شهرری، میدان هادی ساعی، خیابان شهرداری، جنب دادگستری شهرستان ری

-  میزان سپرده نقدی و شماره حساب: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به صورت نقدی بحساب 1004568480 جاری نزد بانک شهرشعبه شهرداری شهرری واریزگردد. (سایر موارد قابل قبول نمی باشد)

-  مهلت دریافت و  ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ درج آگهی

-  اجرای ضوابط زیست محیطی و مفاد دستور العمل (HSE PLAN) بسته به مورد ، از الزامات انجام پروژه ها بوده و رعایت آن از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

- پیمانکار موظف است در سامانه تامین کنندگان شهرداری تهران ثبت نام نموده و ارائه پرینت کارت اطلاعات پیمانکاری شهرداری تهران درتاریخ بازگشایی پاکات الزامی میباشد.

-پیمانکار میبایست دارای ظرفیت آزاد درسامانه مناقصات شهرداری تهران و رسته مرتبط با موضوع پیمان درتاریخ برگزاری مناقصه باشد.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. دادن پیمان بیش از یک قرارداد به یک شرکت ، منوط به تأیید و موافقت اعضای کمیسیون ماده 13 میباشد ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با درج قبول است،مهر وامضاء نموده و در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند. همچنین هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .


ارسال به دوستان
به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید