منطقه 20 (شهرری ) جنوبی ترين منطقه شهری شهرداری تهران با 453740 نفر جمعيت و وسعت 22 کيلومتر مربع داخل محدوده شهری و 178 کيلومترمربع حريم بوده همچنين اين منطقه دارای پنج ناحيه داخل محدوده و دو ناحيه خارج محدوده و 20 محله می باشد .

   سابقه و قدمت 6000 ساله شهرری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاريخی و همچنين جذب زوار حرم حضرت عبدالعظيم (ع) ويژگيهای بسيار بارز و خاص تاريخی ـ مذهبی به اين منطقه بخشيده و آن را نسبت به ساير مناطق تهران ، مجزا و متفاوت ساخته است . جداافتادگی کالبدی منطقه از تهران که تا ساليان اخير نيز ادامه داشته است از خصايص بارز اين منطقه به شمار می رود . علاوه بر ويژگيهای منحصر به فرد فوق جايگاه اين منطقه در نظر فضای شهری نيز بسيار شاخص است و به عنوان عنصر اصلی و انسجام بخش فضای شهری تهران بشمار می آيد ، علاوه بر خصلتهای بارز تاريخی و مذهبی و فرهنگی مذکور می توان به وجود چشم اندازهای باز به واسطه همجواری با کوه بی بی شهربانو و حريم جنوبی شهر تهران نيز اشاره نمود که پتانسيل مناسب و مطلوبی را جهت توسعه آينده منطقه به همراه دارد . دسترسی مناسب با توجه به عبور کمربندی تهران (آزادگان ) از شمال منطقه و نيز وجود ايستگاه های فعال مترو و امکان ارتباط سريع با مرکز تهران و ساير نقاط اصلی آن نيز از ويژگيهای مطلوب منطقه به شمار می رود . در عين حال وجود زمين و مسکن ارزان قيمت ، و وجود سطوح قابل توجه کاربريهای صنعتی و انبارداری و ضرورت تبديل آنها به صنايع توليدی و پارک جهت جذب شاغلين و همچنين وجود سطوح قابل توجه اراضی مزروعی و فضای سبز به خصوص در حاشيه منطقه و وجود فرصت توسعه اشتغال از مهمترين ويژگيهای منطقه بشمار می رود .