خصوصیات منطقه 20

منطقه 20 (شهرری ) جنوبی ترين منطقه شهری شهرداری تهران با 453740  نفر جمعيت و وسعت 22 کيلومتر مربع داخل محدوده شهری و 178 کيلومترمربع حريم بوده همچنين اين منطقه دارای پنج ناحيه داخل محدوده و دو ناحيه خارج محدوده و 20 محله می باشد .

   سابقه و قدمت 6000 ساله شهرری و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاريخی و همچنين جذب زوار حرم حضرت عبدالعظيم (ع) ويژگيهای بسيار بارز و خاص تاريخی ـ مذهبی به اين منطقه بخشيده و آن را نسبت به ساير مناطق تهران ، مجزا و متفاوت ساخته است .

 جدا افتادگی کالبدی منطقه از تهران که تا ساليان اخير نيز ادامه داشته است از خصايص بارز اين منطقه به شمار می رود . علاوه بر ويژگيهای منحصر به فرد فوق جايگاه اين منطقه در نظر فضای شهری نيز بسيار شاخص است و به عنوان عنصر اصلی و انسجام بخش فضای شهری تهران بشمار می آيد ، علاوه بر خصلتهای بارز تاريخی و مذهبی و فرهنگی مذکور می توان به وجود چشم اندازهای باز به واسطه همجواری با کوه بی بی شهربانو و حريم جنوبی شهر تهران نيز اشاره نمود که پتانسيل مناسب و مطلوبی را جهت توسعه آينده منطقه به همراه دارد . دسترسی مناسب با توجه به عبور کمربندی تهران (آزادگان ) از شمال منطقه و نيز وجود ايستگاه های فعال مترو و امکان ارتباط سريع با مرکز تهران و ساير نقاط اصلی آن نيز از ويژگيهای مطلوب منطقه به شمار می رود . در عين حال وجود زمين و مسکن ارزان قيمت ، و وجود سطوح قابل توجه کاربريهای صنعتی و انبارداری و ضرورت تبديل آنها به صنايع توليدی و پارک جهت جذب شاغلين و همچنين وجود سطوح قابل توجه اراضی مزروعی و فضای سبز به خصوص در حاشيه منطقه و وجود فرصت توسعه اشتغال از مهمترين ويژگيهای منطقه بشمار می رود .

 شهر ري که یکی از قدیمیترین مکان هاي استقرار انسان در جهان و در کشور پهناور ایران به شمار می رود در این منطقه قرار دارد

 

ویژگیهاارتفاع از سطح دریا

موقعیت 35 درجه و 36 دقیقه عرض شمالی و51
درجه و 26 دقیقه طول شرقی 1050 متر

توپوگرافی

دشتی

اقلیم

زمستانها سرد و خشک و تابستان ها گرم و خشک

میانگین بارش سالیانه

200میلی متر

میانگین دمای سالیانه

ـ حداقل دما منفی 4 درجه و حداکثر دما مثبت 42

ویژگی های انسانی

تعداد جمعیت

453740

شاخص باسوادی

90%

شاخص بی سوادی

9%

جمعیت فعال

39%

نرخ اشتغال و بیکاری

91% اشتغال و 9%بیکاری

نرخ فعالیت

39%

میزان خانوار

113432

ویژگی های سیاسی و اجتماعی

عناصر سیاسی

ارتباط باتهران

عناصر اجتماعی و کالبدی

مهمترین قطب گردشگری مذهبی-اماکن تاریخی و آثار تاریخی

عناصر اقتصادی

بازار ری–مراکز اصلی اشتغال صنعتی و کشاورزی

ویژگی های زیر ساختها و تاسیسات گردشگری

هتل

0

فرهنگسرا

2

خانه فرهنگ

8

کتابخانه

3

سینما

1

ورزشگاه

بیش از 14 ورزشگاه

پارک و بوستان

167

رستورانهای مهم

35

زباله خانگی


کاخ موزه ها

1

توزیع سنی گردشگران منطقه 20

 

محله

15-40

40-60

60به بالا

حرم عبدالعظیم و بازار

93%

7%

0

چشمه علی

87%

8%

4%

بی بی شهربانو و.

85%

15%

.

گردشگران در این منطقه مطالعاتی از گروه سنی 40 ـ 15 سال ، 88 درصد میباشند.

انگیزه سفر گردشگران به شهرری

محله

تفریح و گذراندن اوقات فراغت

لذت بردناز مناطق طبیعی

دیدار از بناهای تاریخی

زیارت

ورزشی

حضرت عبدالعظیم ع

14%

4%

2%

80%

0

چشمه علی

20%

10%

33%

33%

3%

بی بی شهربانو

18%

18%

28%

36%

0

میزان تحصیلات گردشگران

محله

کمتر از دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و بالاتر

حرم عبدالعظیم و بازار

26%

44%

8%

18%

4%

چشمه علی

23%

40%

10%

20%

7%

بی بی شهربانو و.

20%

36%

20%

14%

10%
جدول SWOT

عوامل درونی

عوامل بیرونی

نقاط قوت strength

نقاط ضعفWeaknesses

فرصت هاOpportunities

تهدیدهاThreats

قدمت تاریخی و مذهبی منطقه و قابلیت ها و
توان هاي محیطی که دارد و از این رو براي فعالیت گردشگري مذهبی و تاریخی مناسب است.
-
پوشش گیاهی استپی و از نظر مرتعی نسبتا غنی می باشد.
-
ازنظر شاخص باسوادي 002/ 90 درصد از
جمعیت منطقه باسواد هستند .
-
نرخ فعالیت در منطقه 20/39 درصد می باشد.
-
عناصر سیاسی ، اجتماعی و اقتصادي مهم در منطقه مهمترین قطب گردشگري مذهبی،
-
قطب گردشگري تاریخی
-
استقرار بازار ري
-
وجود مراکز اصلی اشتغال صنعتی و کشاورزي در منطقه
-
از نظر زیر ساختها و تاسیسات گردشگري داراي 2 فرهنگسرا ، 3 کتابخانه مهم، 14 ورزشگاه مهم، بیش از 23 رستوران مهم ،124 پارك و بوستان
-
شکل گیري تقاضا به صورت الگوي زیارت با خانوار، چندین مرتبه زیارت در طول سال و استفاده

وجود گسل هاي شهر ري در زیر محدوده و
چندین گسل اصلی و فرعی در پیرامون
-
از نظر اقلیمی، زمستانها سرد و خشک و تابستانها
گرم و خشک است و میانگین بارش سالانه 200
میلیمتر است.
-
کمبود توان مالی و عدم تمایل بخش خصوصی
براي سرمایه گذاري در امر گردشگري
-
سطح پایین خدمات پایه در نقاط جاذب گردشگر
-
کمبود مؤ سسات حمل ونقل
-
عدم وجود نمایشگاه تولیدات در سطح شهر ري
به ویژه در بخش صنایع دستی
-
ناتوانی در خصوصی سازي و واگذاري امکانات
و تأسیسات مورد نیاز جهانگردان
-
بافت درهم ریخته وفرسوده

امکان ایجاد فضاي سبز و یا کانلهاي آب روي گسل ها براي کاهش خطرات
-
شهر ري به عنوان فرصتی براي ایجاد وتبدیل شدن به قطب گردشگري مذهبی در کشور
-
برنامه ریزي به منظور ایجاد یک زنجیره
گردشگري چند عملکردي مذهبی و تاریخی
گردشگري با توجه به اماکن دیدنی موجود در منطقه
-
اشباع فرصت هاي شغلی ناشی از خرید سوغات، مواد غذایی مورد نیاز گردشگر در منطقه
-
امکان حضور گردشگر در تمام فصول سال با توجه به قابلیت گردشگري مذهبی وزیارتی
-
دارا بودن جاذبه هاي تاریخی، فرهنگی زیارتی و در نتیجه گسترش فعالیت هاي وابسته به توریسم
-
وجود زمینه مناسب براي جلب سرمایه مؤسسات فرهنگی و آموزشی جهت احداث اردوگاههاي تابستانی

مخاطره آمیز بودن منطقه از نظر زلزله
-
عدم استفاده از ظرفیت هاي سایر
کانونهاي زیارتی و گردشگري در
اطراف محدوده حرم مانند چشمه علی ،
ابن بابویه ، برج طغرل
-
ضعف اطلاع رسانی
-
عدم همکاري واحد هاي دولتی
وبانکها در ارائه تسهیلات مالی
-
سطح نازل سرمایه گذاري در صنعت
گردشگري
-
از بین رفتن بناهاي ارزشمند تاریخی
منطقه و عدم رسیدگی و احیاء آنها
-
وجود پهنه وسیع بافت فرسوده در
پیرامون